SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNTEM SİSTEMİ Doküman No
Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa No 1 / 6
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNTEM SİSTEMİ Doküman No
Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa No 1 / 6

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİM SİSTEMİ

 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNTEM SİSTEMİDoküman No
Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa No 2 / 6
 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNTEM SİSTEMİDoküman No
Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa No 2 / 6

1- Yönetim Sistemi

Bu belge, otelimizin tüm yönetim süreçlerini kapsayacak şekilde uyarlanabilen ve geliştirilebilen bir Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi (SYS)’nin temel çerçevesini oluşturmakta ve politikalarını ortaya koymaktadır. Bu belge, otelin yönetimi ve personeline yönelik hazırlanmıştır. Sistemimiz otelimizin büyüklüğüne ve kapsamına uygun olacak şekilde geliştirilmiştir.

İşletme, büyüklüğüne ve kapsamına uygun, çevresel, sosyal, kültürel, ekonomik, kalite, insan hakları, sağlık, güvenlik, risk ve kriz yönetimi konularını ele alan sürekli iyileştirmeyi yönlendiren uzun vadeli bir sürdürülebilirlik yönetim sistemi uygulanmaktadır.

Riskler analiz edildikten sonra risklerin gerçekleşmesi durumunda yapılacakları belirleyen  bir kriz yönetim politikamız ve sistemimizde bulunmaktadır. Bu belgenin ekinde risk analizi ve kriz yönetiminin nasıl yapılacağı yer almaktadır.

Risk analizi özetle Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al (PUKÖ) yaklaşımı olarak ifade edilebilir. Aşağıdaki Şekilde de belirtilmiştir.

 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNTEM SİSTEMİDoküman No
Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa No 3 / 6
 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNTEM SİSTEMİDoküman No
Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa No 3 / 6

Planla: Otelimiz çevre, toplum, kültür, ülke ekonomisi ve yönetim sistemi konularına önem vermekte ve hedefler belirlemektir. Belirlenen hedeflere ulaşabilmek için izlenecek yol haritası ve eylemleri planlamaktadır.

Uygula: Otelimiz çevresel, kültürel, sosyal, insan hakları, sağlık ve güvenlik ile ilgili temel politikalarını ve uygulamalarını belirler.Bunları , ilgili personel tarafından tanımlanan aralıklarla izler, ölçer ve kayıt eder.

Kontrol et:Otelimizde hem personel hemde müşterilerden gelen geri bildirimler izlenir ve kayıt edilir.Gerekmesi halinde düzeltici önlemler alınır.

Önlem al: Otelimizin kontrol et adımında belirlenen sorunları düzeltmek için harekete geçtiği adımdır.Düzeltici önlem ve işlemler kayıt altına alınarak arşivlenir.

2- Yasal Uyum

Otelimizde tüm hizmet süreçlerinde yasal gerekliliklere uymayı ilke edinmiştir. İşletme diğerlerinin yanı sıra sağlık, güvenlik, işgücü ve çevresel konularda dahil olmak üzere yürürlükteki tüm yerel, bölgesel, ulusal ve uluslar arası mevzuat ve düzenlemelere uygun olarak düzenlenmiştir.Geçerli tüm yasal gereksinimlerin güncel bir listesi bulundurulur.Sertifikalar ve diğer yazılı beyanlar geçerli tüm yasal gerekliliklere uygunluğu sağlanır.

Sorulması veya ibraz edilmesinin istenmesi halinde otelimiz gerekli tüm izin, sertifika ve belgeleri ilgili kişi ve kurumlara ibraz etmektedir.

Bu belgeler, Turizm İşletme Belgesi, Basit Konaklama Truzim işletmesi Belgesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, son aya ait personel eğitimleri ve sertifikaları, varsa işyeri hekimi ile yapılan sözleşme, belediyeden alınan kanalizasyon bağlantı belgesi, varsa arıtma tesisi kimlik belgesive kontrol belgeleri, varsa yeraltı suyu kullanımına ilişkin belgeler, termal su kullanım izni, varsa havuz suyu ölçümleri ve kontrol belgeleri, haşere ile mücadele yapıldığına dair belgelerdir.

 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNTEM SİSTEMİDoküman No
Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa No 4 / 6
 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNTEM SİSTEMİDoküman No
Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa No 4 / 6

3.Raporlama ve iletişim

İşletme sürdürülebilirlik politikasını, eylemlerini ve performansını müşteriler de dahil olmak üzere paydaşlara iletilir ve desteklere almaya çalışır.Sürdürülebilirlik performansı hakkında düzenli raporlar hazırlanmaktadır.Sürdürülebilirlik politikaları ve eylemleri iç ve dış iletişim mataryellerinde rapor edilir.İletişim, tüketici ve paydaş desteğini davet eden mesajlar içerir.

Otelimiz, tanıtımda tüm kesimlere doğru bilgi verir. Tanıtımda her zaman gerçek görsel materyal kullanır. İnternet sitesinde, sosyal medya hesaplarında ve diğer basılı ve yazılı tanıtım kanallarında ve pazarlama iletişiminde otelimiz, ürün ve hizmetleri açısından şeffaf ve gerçekçi bir yapıya sahiptir.

Çalışanlarımız yönetim sistemimizin ve sürdürülebilirlik performansımızın geliştirilmesi ve sürekli iyileştirilmesinde aktif rol alırlar. Çalışanlarımızdan gelen geri bildirimler doğrultusunda sistemimizi gözden geçiririz ve iyileştiririz.

Otelimiz 4857 sayılı İş Kanunu’nun ilgili hükümlerine uymayı taahhüt etmektedir ve çalışana en az asgari ücret vermektedir. Ayrıca 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununa ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa uyumu da otelimiz taahhüt eder. 

Personel katılımı: Personel, sürdürülebilirlik yönetim sisteminin gerçekleştirilmesi ve uygulanması ile ilgilenmekte, sistemin sunumundaki rolleri ve sorumlulukları hakkında periyodik rehberlik v eğitim almaktadır. Sürdürülebilirlik yönetim sistemi ile ilgili personel için gerekli belgeler mevcuttur. Kurs kayıtları ve işbaşında eğitim, devam düzeyleri ile birlikte mevcuttur. Personel eğitim ve rehberlik materyalleri erişilebilir bir formatta mevcuttur. Personel ilgili disiplinlerde, beceriler de sertifika ve niteliklere sahiptir.

Müşteri deneyimi: Sürdürülebilirlik unsurları da dahil olmak üzere müşteri memnuniyeti izlenir ve düzeltici önlemler alınır.Sonuçların analizi ile birlikte müşteri geri bildirim sistemi mevcuttur.Olumsuz geri bildirim ve buna verilen yanıtlar kayıt altına alınır.

 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNTEM SİSTEMİDoküman No
Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa No 5 / 6
 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNTEM SİSTEMİDoküman No
Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa No 5 / 6

4- Erişilebilirlik

Otelimiz, imkanları dahilinde herkes için erişilebilir turizm hizmetleri sunmayı taahhüt eder ve erişilebilirlik düzeyi hakkında müşterileri ve paydaşlarını internet sitesi aracılığıyla açık ve doğru şekilde bilgilendirir.

Otelimizde engelli rampası, ortak alanda engelli wc bulunmasına rağmen tam anlamıyla engelli ihtiyaçları karşılanamamaktadır. 

Otelimiz erişilebilirlik düzenlemelerinin ve altyapısının bakım ve onarımını gerçekleştirmek ve iyileştirme sağlamak için çalışmalarda bulunmaktadır.

5- Satın alma

Otelimiz tarafından mal ve hizmet kaynaklarımız izlenmektedir. Tedarikçilerimiz ile belirli aralıklarla görüşmeler yapmaktayız. Onların sürdürülebilirlikle ilgili sertifikalarını, bilgi ve belgelerini kontrol etmekteyiz.

Çevreye duyarlı satın alma: Otelimiz satın alımda çevreye duyarlı bir politika izlemektedir, gıda ve katı atığı azaltmak üzere verimli satın alma, enerji tasarrufu ve su tasarrufuna önem vermektedir.

Otelimiz, satın alımlarında çevreye duyarlı ürünlere (çevre etiketli ürünlere) öncelik vermektedir. Satın alınacak ürün grubunda çevre etiketli ürünler yoksa ilgili ürünlerini, üretimi ve diğer tüm süreçleri çevreye zarar vermeyen tedarikçi ve üreticilerden seçer.

Otelimiz bu çerçevede, satın alımlarını yaparken sürdürülebilirlik sertifikalarına sahip tedarikçilerin seçilmesini önceliğimizdir. Tedarikçilerde aranabilecek örnek sertifikalar ISO14001, ISO50001, ISO14064, ISO20400 gibi belgelerdir.

6- Kültürel Sürdürülebilirlik Politikası

Kültürel mirasın sunulması: Otelimiz, yerel halkının fikri mülkiyet haklarına saygı gösterir.

Arazi kullanımı ve içinde bulunulan yerel, bölgede ki faaliyetlerle ilgili yasalara yönelik farkındalık ve uyum gösterilmiştir. Yasal  düzenlemeler dışındaki alan yönetimi planları ve rehberlik konusunda farkındalık ve uyum gösterilmektedir.

Otelimiz, tarihsel ve arkeolojik eserleri alıp satmaz, ticaretine aracılık etmez ve bunları sergilemez.

 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNTEM SİSTEMİDoküman No
Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa No 6 / 6
 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNTEM SİSTEMİDoküman No
Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa No 6 / 6

7- Enerji ve çevre

Enerji tasarrufu: Otelimizin enerji tasarrufu politikası bulunmaktadır. Politika, enerji tüketiminin düzenli ölçülmesini, izlenmesini, azaltılmasını ve yenilenebilir enerji kullanımını içermektedir.

Otelimiz mümkün olduğunca yenilenebilir enerji kullanımına öncelik vermektedir. Otelimiz, enerji tüketiminin yüksek olduğu faaliyetleri belirlemekte, bu alan ve faaliyetlerde enerji tüketimini azaltmak için düzeltici önlemler planlamakta ve uygulamaktadır (ısı yalıtım sistemleri, enerji tüketim sınıfı bulunan cihazlardan düşük tüketimlilerin tercih edilmesi, akkor gibi yüksek enerji tüketimli aydınlatmalar yerine led ampullerin kullanımı vs.). Ayrıca otelimiz enerji tasarruflu ekipmanlar kullanmaktadır.

8- Su yönetimi ve atık su

Su tüketimi sağlık, hijyen ve misafir memnuniyeti konularından ödün vermeden genel su tüketimini azaltmak amacıyla su tasarrufu sağlayan donanımlar kullanılmaktadır.

Otelimizde su tasarrufu ile ilgili çalışmalar yapmaktayız ve sürekliliğini sağlamaktayız. Musluk ve duşlarda su akışını sınırlayarak kontrol etmekteyiz. Tuvaletlerde  tasarruflu sifon sistemi kullanmaktayız. Genel alan tuvaletlerinde, musluklarda su tasarrufu sağlayan aparatlar kullanılmaktadır.

9- Gıda atığı ve katı atık

Otelimizde bir Katı Atık Yönetim Planı vardır. Plan, atık üretiminin düzenli ölçülmesini, izlenmesini, atıkların azaltılmasını, yeniden kullanımını, geri dönüşümü ve atık bertarafını içermektedir.

Otelimiz ayrıca, katı atık oluşumunun yüksek olduğu faaliyetleri ve risk alanlarını belirlemiştir. Gıda atıklarını ve israfı azaltmak için düzeltici önlemler planlamakta ve uygulamaktadır.

Katı atık bertarafının yerel nüfus veya çevre üzerinde olumsuz bir etkisi olmaması hedeflenmektedir. Katı atık yönetimi ile ilgili “Sıfır Atık Yönetmeliği” mevzuatına uyum sağlanmaktadır.